श्री गणेश जी के 108 नाम

श्री गणेश जी के 108 नाम

1. ॐ गणेशाय नमः

2. ॐ गणनाथाय नमः

3. ॐ भक्तिप्रियाय नमः

4. ॐ गणानां पतये नमः

5. ॐ देवेश्वराय नमः

6. ॐ आनंदवासिने नमः

7. ॐ नाभिशेषाय नमः

8. ॐ देवाय नमः

9. ॐ दुण्ढि राजाय नमः

10. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः

11. ॐ परशुधारिणे नमः

12. ॐ सृणिहस्ताय नमः

13. ॐ अनामयाय नमः

14. ॐ सर्वाय नमः

15. ॐ सर्वपूज्याय नमः

16. ॐ सर्वगुणाय नमः

17. ॐ ब्रह्मणे नमः

18. ॐ सर्वगुणधराय नमः

19. ॐ गजाननाय नमः

20. ॐ आदिपूज्याय नमः

21. ॐ मात्रे नमः

22. ॐ पित्रे नमः

23. ॐ हेरम्बाय नमः

24. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः

25. ॐ अनादये नमः

26. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः

27. ॐ लम्बोदराय नमः

28. ॐ योगस्वरूपाय नमः

29. ॐ गणाधीशाय नमः

30. ॐ पूर्णाय नमः

31. ॐ ज्ञानस्वरूपाय नमः

32. ॐ निराकाररूपाय नमः

33. ॐ साकाररूपाय नमः

34. ॐ निर्गुणाय नमः

35. ॐ सगुणाय नमः

36. ॐ मूषकवाहनाय नमः

37. ॐ विश्वेशाय नमः

38. ॐ परमेश्वराय नमः

39. ॐ शिवपुत्राय नमः

40. ॐ पार्वती नन्दनाय नमः

41. ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः

42. ॐ स्वानन्दवासिने नमः

43. ॐ योगाकाराय नमः

44. ॐ ब्रह्मेश्वराय नमः

45. ॐ ब्रह्मभूतप्रदाय नमः

46. ॐ सिद्धिप्रदाय नमः

47. ॐ बुद्धिप्रदाय नमः

48. ॐ सर्वोदरगताय नमः

49. ॐ अमायिने नमः

50. ॐ गजवक्त्राय नमः

51. ॐ कवये नमः

52. ॐ बुद्धिनाथाय नमः

53. ॐ चिदानन्दरूपाय नमः

54. ॐ मोदकप्रियाय नमः

55. ॐ कलाधराय नमः

56. ॐ मोक्षप्रदाय नमः

57. ॐ सुरेश्वराय नमः

58. ॐ निधीश्वराय नमः

59. ॐ गजेश्वराय नमः

60. ॐ गणेश्वराय नमः

61. ॐ परात्पराय नमः

62. ॐ कृपाकराय नमः

63. ॐ क्षमाकराय नमः

64. ॐ मुदाकराय नमः

65. ॐ यशस्कराय नमः

66. ॐ भास्वराय नमः

67. ॐ प्रपंचनाशनाय नमः

68. ॐ गजेन्द्ररुपाय नमः

69. ॐ एकदन्ताय नमः

70. ॐ सुमुखाय नमः

71. ॐ कपिलाय नमः

72. ॐ गजकर्णकाय नमः

73. ॐ विकटाय नमः

74. ॐ विघ्ननाशाय नमः

75. ॐ विनायकाय नमः

76. ॐ धूम्रकेतवे नमः

77. ॐ गणाध्यक्षाय नमः

78. ॐ भालचन्द्राय नमः

79. ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिने नमः

80. ॐ वक्रतुण्डाय नमः

81. ॐ वृषभध्वजाय नमः

82. ॐ तत्वरूपाय नमः

83. ॐ सदात्मरूपाय नमः

84. ॐ सकलादिभूताय नमः

85. ॐ आनन्दरूपाय नमः

86. ॐ करुणाकराय नमः

87. ॐ विश्वबन्धवे नमः

88. ॐ भववारिधि तारकाय नमः

89. ॐ जन्ममरणादि भयं नाशकाय नमः

90. ॐ मंगल प्रदाय नमः

91. ॐ शूर्पकर्णाय नमः

92. ॐ सिद्धि बुद्धि प्राणवल्लभाय नमः

93. ॐ महाविष्णुं योग प्रदाय नमः

94. ॐ शंकर आगमाञ योग प्रदाय नमः

95. ॐ सूर्यं विद्यारहस्य प्रदाय नमः

96. ॐ सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय नमः

97. ॐ शिवस्य कुलदेवाय नमः

98. ॐ धरानन्दलोकादिवास प्रियाय नमः

99. ॐ विष्णुवादीनां विशेषेण कुलदेवाय नमः

100. ॐ धनंजयादि नाग भूषणाय नमः

101. ॐ पुरारि पूर्व नन्दनाय नमः

102. ॐ समस्त लोक शंकराय नमः

103. ॐ ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे नमः

104. ॐ देवानाम पालकाय नमः

105. ॐ सर्वेषां पुज्यदेहाय नमः

106. ॐ मायाया आधाराय नमः

107. ॐ मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः

108. ॐ विधात्रेत्रयी मुख्य वेदांश्च योग प्रदाय नमः

Download PDFs for offline reading - All PDFs

Download PDF for offline reading श्री गणेश जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading महर्षि भृगुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री राम जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री विष्णुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री शंकर जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री महामाया जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री हनुमान जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री सूर्यदेव जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री सूर्यदेव जी के 12 नाम