श्री दुर्गाशप्तशती – दुर्गा नामावली

श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र || श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली

1. ॐ सती

2. साध्वी

3. भवप्रीता

4. भवानी

5. भवमोचनी

6. आर्या

7. दुर्गा

8. जया

9. आद्या

10. त्रिनेत्रा

11. शूलधारिणी

12. पिनाकधारिणी

13. चित्रा

14. चण्डघण्टा

15. महातपाः

16. मनः

17. बुद्धिः

18. अहंकारा

19. चित्तरूपा

20. चिता

21. चितिः

22. सर्वमन्त्रमयी

23. सत्ता

24. सत्यानन्दस्वरूपिणी

25. अनन्ता

26. भाविनी

27. भाव्या

28. भव्या

29. अभव्या

30. सदागतिः

31. शाम्भवी

32. देवमाता

33. चिंता

34. रतनप्रिया

35. सर्वविद्या

36. दक्षकन्या

37. दक्षयज्ञविनाशिनी

38. अपर्णा

39. अनेकवर्णा

40. पाटला

41. पाटलावती

42. पट्टाम्बरपरीधाना

43. कलमञ्जीररञ्जिनी

44. अमेयविक्रमा

45. क्रूरा

46. सुन्दरी

47. सुरसुन्दरी

48. वनदुर्गा

49. मातङ्गी

50. मतङ्गमुनिपूजिता

51. ब्राह्मी

52. माहेश्वरी

53. ऐन्द्री

54. कौमारी

55. वैष्णवी

56. चामुण्डा

57. वाराही

58. लक्ष्मीः

59. पुरुषाकृतिः

60. विमला

61. उत्कर्षिणी

62. ज्ञाना

63. क्रिया

64. नित्या

65. बुद्धिदा

66. बहुला

67. बहुलप्रेमा

68. सर्ववाहनवाहना

69. निशुम्भशुम्भहननी

70. महिषासुरमर्दिनि

71. मधुकैटभहन्त्री

72. चण्डमुण्डविनाशिनी

73. सर्वासुरविनाशा

74. सर्वदानवघातिनी

75. सर्वशास्त्रमयी

76. सत्या

77. सर्वास्त्रधारिणी

78. अनेकशस्त्रहस्ता

79. अनेकास्त्रधारिणी

80. कुमारी

81. एककन्या

82. कैशोरी

83. युवती

84. यति

85. अप्रौढ़ा

86. प्रौढ़ा

87. वृद्धमाता

88. बलप्रदा

89. महोदरी

90. मुक्तकेशी

91. घोररूपा

92. महाबला

93. अग्निज्वाला

94. रौद्रमुखी

95. कालरात्रि

96. तपस्विनी

97. नारायणी

98. भद्रकाली

99. विष्णुमाया

100. जलोदरी

101. शिवदूती

102. कराली

103. अनन्ता

104. परमेश्वरी

105. कात्यायनी

106. सावित्री

107. प्रत्यक्षा

108. ब्रह्मवादिनी


1. ॐ सती 2. साध्वी 3. भवप्रीता 4. भवानी 5. भवमोचनी 6. आर्या 7. दुर्गा 8. जया 9. आद्या 10. त्रिनेत्रा 11. शूलधारिणी 12. पिनाकधारिणी 13. चित्रा 14. चण्डघण्टा 15. महातपाः 16. मनः 17. बुद्धिः 18. अहंकारा 19. चित्तरूपा 20. चिता 21. चितिः 22. सर्वमन्त्रमयी 23. सत्ताः 24. सत्यानन्दस्वरूपिणी 25. अनन्ता 26. भाविनी 27. भाव्या 28. भव्या 29. अभव्या 30. सदागति 31. शाम्भवी 32. देवमाता 33. चिंता 34. रतनप्रिया 35. सर्वविद्या 36. दक्षकन्या 37. दक्षयज्ञविनाशिनी 38. अपर्णा 39. अनेकवर्णा 40. पाटला 41. पाटलावती 42. पट्टाम्बरपरीधाना 43. कलमञ्जीररञ्जिनी 44. अमेयविक्रमा 45. क्रूरा 46. सुन्दरी 47. सुरसुन्दरी 48. वनदुर्गा 49. मातङ्गी 50. मतङ्गमुनिपूजिता 51. ब्राह्मी 52. माहेश्वरी 53. ऐन्द्री 54. कौमारी 55. वैष्णवी 56. चमुण्डा 57. वाराही 58. लक्ष्मी 59. पुरषाकृति 60. विमला 61. उत्कर्षिणी 62. ज्ञाना 63. क्रिया 64. नित्या 65. बुद्धिदा 66. बहुला 67. बहुलप्रेमा 68. सर्ववाहनवाहना 69. निशुम्भशुम्भहननी 70. महिषासुरमर्दिनि 71. मधुकैटभहन्त्री 72. चण्डमुण्डविनाशिनी 73. सर्वासुरविनाशा 74. सर्वदानवघातिनी 75. सर्वशास्त्रमयी 76. सत्या 77. सर्वास्त्रधारिणी 78. अनेकशस्त्रहस्ता 79. अनेकास्त्रधारिणी 80. कुमारी 81. एककन्या 82. कैशोरी 83. युवती 84. यति 85. अप्रौढा 86. प्रौढा 87. वृद्धमाता 88. बलप्रदा 89. महोदरी 90. मुक्तकेशी 91. घोररूपा 92. महाबला 93. अग्निज्वाला 94. रौद्रमुखी 95. कालरात्रि 96. तपस्विनी 97. नारायणी 98. भद्रकाली 99. विष्णुमाया 100. जलोदरी 101. शिवदूती 102. कराली 103. अनन्ता 104. परमेश्वरी 105. कात्यायनी 106. सावित्री 107. प्रत्यक्षा 108. ब्रह्मवादिनी


दुर्गा चालीसा