महर्षि भृगु जी के 108 नाम

महर्षि भृगु जी के 108 नाम

1. ॐ ज्येष्ठाय नमः

2. ॐ अगणित रूपाय नमः

3. ॐ अग्नये नमः

4. ॐ अग्रजाय नमः

5. ॐ अच्युताय नमः

6. ॐ अदभुताय नमः

7. ॐ अनन्ताय नमः

8. ॐ अमृताय नमः

9. ॐ अम्भोनिधये नमः

10. ॐ अष्टसिद्धिदात्रे नमः

11. ॐ आकाशाय नमः

12. ॐ आदये नमः

13. ॐ आदिकारणाय नमः

14. ॐ आदिदेवाय नमः

15. ॐ आदिपुरुषाय नमः

16. ॐ आनन्दवासिने  नमः

17. ॐ उदार चूडामणये नमः

18. ॐ ऋतवे नमः

19. ॐ करुणारुपाय नमः

20. ॐ करुणावारिधे नमः

21. ॐ कल्याणरूपाय नमः

22. ॐ कामधेनुवे नमः

23. ॐ कामरूपाय नमः

24. ॐ कृपाकराय नमः

25. ॐ कृष्णाय नमः

26. ॐ ख्यातिप्रियाय नमः

27. ॐ गंधमादन वासिने नमः

28. ॐ गुणातीताय नमः

29. ॐ गुणाय  नमः

30. ॐ चित्राय नमः

31. ॐ चिदानन्दमूर्ते नमः

32. ॐ चिन्मय नमः

33. ॐ जगदाधारय नमः

34. ॐ जगदीशाय नमः

35. ॐ जगदीश्वराय नमः

36. ॐ जटाधराय नमः

37. ॐ तारणहाराय नमः

38. ॐ त्रिकालाज्ञाय नमः

39. ॐ त्रिमूर्तिधाम वासिने नमः

40. ॐ त्रिलोक पूज्याय नमः

41. ॐ दत्तात्रेयशिष्याय नमः

42. ॐ दिग्पालाय नमः

43. ॐ दिव्य गुरुवे नमः

44. ॐ दीर्घ कूर्चे नमः

45. ॐ नवनिधि प्रदाय नमः

46. ॐ नित्यानन्दस्वरुपाय नमः

47. ॐ निधिप्रदाय नमः

48. ॐ निर्गुणाय नमः

49. ॐ पतितपावनाय नमः

50. ॐ परम गुरुवे नमः

51. ॐ परमपावने नमः

52. ॐ परमात्मने नमः

53. ॐ परमेशाय नमः

54. ॐ परात्पराय नमः

55. ॐ पातकतारकाय नमः

56. ॐ पालानहाराय नमः

57. ॐ पुलोमापतये  नमः

58. ॐ पूर्णाय नमः

59. ॐ पृथवे नमः

60. ॐ प्रणवाय नमः

61. ॐ प्रभवे नमः

62. ॐ प्रसन्नवदनाय नमः

63. ॐ ब्रह्मणे नमः

64. ॐ दिव्यात्मने नमः

65. ॐ ब्रह्मनिधये नमः

66. ॐ ब्रह्माण्डरुपिणे नमः

67. ॐ भव कारकाय नमः

68. ॐ भवेशाय नमः

69. ॐ भाव तारकाय नमः

70. ॐ भृगवे नमः

71. ॐ महर्षे नमः

72. ॐ मायामोहनिवारकाय नमः

73. ॐ मायाया आधाराय नमः

74. ॐ यमाय नमः

75. ॐ रामचन्द्र पूज्याय नमः

76. ॐ लोकपालाय नमः

77. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः

78. ॐ वायवे नमः

79. ॐ वासिष्ठाय नमः

80. ॐ विचित्राय नम

81. ॐ विभवे नमः

82. ॐ विभूतिभूषणाय नमः

83. ॐ विशुद्धरूपाय नमः

84. ॐ विश्व पोषणाय नमः

85. ॐ विश्व भरणाय नमः

86. ॐ विश्वमूर्ते नमः

87. ॐ विश्वरूपाय नमः

88. ॐ विश्वाय नमः

89. ॐ विश्वेशवराय नमः

90. ॐ विष्णवे नमः

91. ॐ विष्णु पूज्याय नमः

92. ॐ विष्णुरुपाय नमः

93. ॐ व्यासाय नमः

94. ॐ शंकरानुजाय नमः

95. ॐ शक्तिमानाय नमः

96. ॐ शाम्भवे नमः

97. ॐ शुक्लाम्बरधराय नमः

98. ॐ श्रीमानाय नमः

99. ॐ श्रेष्ठाय नमः

100. ॐ संहिता राचयेताय नमः

101. ॐ सगुणाय नमः

102. ॐ सर्वज्ञे नमः

103. ॐ सर्वपाप हरे नमः

104. ॐ सर्वविघ्नोपशान्तये नमः

105. ॐ सर्वाय नमः

106. ॐ सिद्धिप्रदाय नमः

107. ॐ सुधीशाय नमः

108. ॐ सुमते नमः

Download PDFs for offline reading - All PDFs

Download PDF for offline reading श्री गणेश जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading महर्षि भृगुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री राम जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री विष्णुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री शंकर जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री महामाया जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री हनुमान जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री सूर्यदेव जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री सूर्यदेव जी के 12 नाम